Có 1 kết quả:

Fēi zhōu rén

1/1

Fēi zhōu rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

African (person)