Có 1 kết quả:

Fēi zhōu dān yuán shuō

1/1

Từ điển Trung-Anh

single origin out of Africa (current mainstream theory of human evolution)