Có 1 kết quả:

Fēi zhōu zhuī chóng bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sleeping sickness
(2) African trypanosomiasis