Có 1 kết quả:

fēi yíng lì

1/1

fēi yíng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) non-profit
(2) not for profit