Có 1 kết quả:

fēi tè

1/1

fēi tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

not only

Một số bài thơ có sử dụng