Có 1 kết quả:

fēi dú

1/1

fēi dú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not only
(2) not merely