Có 1 kết quả:

fēi xiàn xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

nonlinear (math.)