Có 1 kết quả:

fēi jī yā xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

noncustodial (sentence)