Có 1 kết quả:

fēi zì rán

1/1

fēi zì rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unnatural
(2) occult