Có 1 kết quả:

fēi zhì mìng

1/1

fēi zhì mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not fatal
(2) not life-threatening (medical condition)