Có 1 kết quả:

fēi chǔ fāng yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

over-the-counter drug