Có 1 kết quả:

Fēi yì

1/1

Fēi yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

of African descent