Có 1 kết quả:

fēi guī zhěng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) irregular
(2) disordered