Có 1 kết quả:

fēi qīn fēi gù ㄈㄟ ㄑㄧㄣ ㄈㄟ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. neither a relative nor a friend (idiom)
(2) fig. unrelated to one another in any way

Một số bài thơ có sử dụng