Có 1 kết quả:

fēi fù shù

1/1

fēi fù shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a nonnegative number (i.e. positive or zero)