Có 1 kết quả:

fēi yí chuán duō xíng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

polyphenism