Có 1 kết quả:

fēi nàn

1/1

fēi nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reproof
(2) blame