Có 1 kết quả:

fēi líng

1/1

fēi líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nonzero