Có 1 kết quả:

fēi yīn

1/1

fēi yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(ling) unstressed (syllable)