Có 1 kết quả:

fēi yù móu

1/1

fēi yù móu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unpremeditated