Có 1 kết quả:

fēi lǘ fēi mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) neither fish nor fowl
(2) resembling nothing on earth