Có 1 kết quả:

fēi dǎng

1/1

fēi dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

non-party