Có 1 kết quả:

fēi dǎng rén shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

non-party member