Có 1 kết quả:

kào lǒng

1/1

kào lǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to draw close to