Có 1 kết quả:

kào chuāng

1/1

kào chuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

by the window (referring to seats on a plane etc)