Có 1 kết quả:

mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

almost everything has a start, but not many things have an end (idiom); don't start sth you can't handle