Có 1 kết quả:

miàn bāo fáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bakery
(2) CL:家[jia1]