Có 1 kết quả:

miàn bāo shù ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) breadfruit tree
(2) Artocarpus altilis