Có 1 kết quả:

miàn bāo piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bread slice
(2) sliced bread