Có 1 kết quả:

miàn yǒu

1/1

miàn yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to put on a friendly face