Có 1 kết quả:

miàn xiàng lián jiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

connection-oriented