Có 1 kết quả:

miàn duì

1/1

miàn duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confront
(2) to face