Có 1 kết quả:

miàn duì

1/1

miàn duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to confront
(2) to face

Một số bài thơ có sử dụng