Có 1 kết quả:

miàn yǐng

1/1

miàn yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) face (esp. remembered)
(2) mental image of sb