Có 1 kết quả:

miàn xīn lì fāng zuì mì duī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

face-centered cubic (FCC) (math)