Có 1 kết quả:

miàn è xīn shàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a mean-looking face but a heart of gold (idiom)