Có 1 kết quả:

miàn liào

1/1

miàn liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) material for making clothes
(2) CL:塊|块[kuai4]