Có 1 kết quả:

miàn yǒu cài sè

1/1

miàn yǒu cài sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to look famished