Có 1 kết quả:

miàn yǒu cài sè ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to look famished