Có 1 kết quả:

miàn yǒu nán sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to show signs of reluctance or embarrassment