Có 1 kết quả:

miàn cháo huáng tǔ bèi cháo tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

face to the ground, back to the sky