Có 1 kết quả:

miàn shú

1/1

miàn shú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look familiar
(2) familiar-looking