Có 1 kết quả:

miàn guā

1/1

miàn guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) pumpkin
(2) (fig.) oaf