Có 1 kết quả:

miàn tān

1/1

miàn tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

facial nerve paralysis