Có 1 kết quả:

miàn mù quán fēi

1/1

miàn mù quán fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nothing remains the same (idiom); change beyond recognition