Có 1 kết quả:

miàn mù kě zēng

1/1

miàn mù kě zēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repulsive countenance
(2) disgusting appearance