Có 1 kết quả:

miàn qìng

1/1

miàn qìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to explain in detail personally