Có 1 kết quả:

miàn zhào

1/1

miàn zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mask
(2) visor
(3) facepiece (e.g. diving suit, gas mask)