Có 1 kết quả:

miàn sè

1/1

miàn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

complexion