Có 1 kết quả:

miàn xiè

1/1

miàn xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to thank sb personally
(2) to thank sb to his face