Có 1 kết quả:

Gé lán shì ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Mr Gram
(2) Dr. Hans Christian Jaochim Gram (1953-1938), Danish doctor and inventor of the Gram stain 革蘭氏染色法|革兰氏染色法